LYS1 TIDSLINJE

19. september 2020

Byrådet bevilliger 10 mill. kr. til LYS1!

Citat fra Aarhus Kommunes pressemeddelelse:
Det netop indgåede budgetforlig i Aarhus styrker bibliotekernes rolle som lokale mødesteder og medborgercentre. Forligspartierne har afsat penge både til Dokk1 og lokalbibliotekerne. I alt får bibliotekerne tilført otte millioner kroner årligt, plus ti millioner til et nyt bibliotek i Lyseng.

Se hele pressemeddelelsen.

5. februar 2020

Århus Stiftstidende har i dag en artikel bl.a. om flytteplaner for lokalbibliotekerne i det sydlige Aarhus. Læs artikel (pdf).

11. december 2019
15. november 2019

ALBOAs beboerblad “ALBOA inside” bringer en artikel om LYS1 projektet og ALBOAs engagement. Læs artikel (pdf).

22. september 2019

Rapporten ”LYS1 vision og helhedsplan” har været forelagt i såvel kommunen som Fonden Lysengs Idrætscenters bestyrelse. Begge steder er visionen godkendt som grundlag for det videre forløb.

Dokumentet må derfor offentliggøres: Vision og helhedsplan (pdf).

Det skal understreges at der ikke er truffet beslutning om at gennemføre projektet, men en tilkendegivelse af at parterne tror på visionen og planen. Arbejdet er nu at udarbejde mere konkret grundlag for at realisere projektet. Næste fase bliver med fokus på økonomi, jura og tidsplan.

Nyhedsbrev udsendt.

5. juli 2019

Det samlede dokument “LYS1 – Vision og helhedsplan” er nu redigeret færdig i arbejdsgruppen nedsat af de kommunale forvaltninger, fondens og de øvrige Lyseng-deltagere. Planen er et stærkt dokument om mulighederne og ønskerne til LYS1.

Planen fremsendes nu til rådmænd og fondsbestyrelse. Til august regner vi med at kunne offentliggøre dokumentet efter godkendelse.

20. maj 2019
16. maj 2019

Vi nærmer os afslutningen på Visions- og konkretiseringsprocesen.
Læs maj 2019 status for projektet fra LYS1 styregruppen.

29. april 2019

Møde i projektfølgegruppen afholdt på Dokk1. Der arbejdes videre med indholdet i “Opsamling af visions- og konkretiseringsproces for LYS1”, hvor en række punkter skal udbygges.

13. marts 2019

Møde i projektfølgegruppen afholdt på Dokk1.
Der arbejdes videre med indholdet i “Opsamling af visions- og konkretiseringsproces for LYS1”.

10. marts 2019

Resultatet af de afholdte workshops er ved at blive gjort færdig. En kladde er netop blevet udsendt til styregruppen til korrektur.

6. marts 2019

Aarhus Kommune – Borgerservice og Biblioteker udsender en “Politik for borgerservice og biblioteker” i offentlig høring. I politikken indgår planen om at etablere sig i Lyseng. Man kan både læse politikken og afgive høringssvar på følgende hjemmeside:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/politik-borgerservice-og-biblioteker-2019-2022

Der er høringsfrist fredag d. 29. marts kl. 12.00. Aarhus Byråd forventes at behandle politikken juni 2019.

20. februar 2019

Møde på DOKK1 i Projektfølgegruppen med repræsentanter for Aarhus Kommune, Fællesrådet og Fonden.

På mødet vedtog man blandt andet en organisering af projektet frem til beslutninger i Byrådet hhv. Fonden og Fællesrådet i forsommeren 2019 om projektets fortsættelse i form af endelig afklaring af:
• Udbudsform
• Areal-/byggeprogram
• Ejerforhold
• Økonomi

29. januar 2019

LYS1 workshop 4 blev afholdt på Lyseng med repræsentanter for de direkte parter i projektet. Efter en rundvisning i hele området, blev der arbejdet videre med detaljerne i beskrivelsen, som Lars Serup begynder at gøre færdig.

10. januar 2019

LYS1 workshop 3 blev afholdt på Lyseng og blev et tilløbsstykke med ca. 40 deltagere repræsenterende et bredt udsnit af de lokale interessenter. Lars Serup præsenterede resultatet af undersøgelserne indtil nu og satte debatten i gang.

Nu kører toget og fra kommunalt hold lød det: Det bliver til noget!
Læs mere om workshop 3.

4. december 2018

Visions- og konkretiseringsprocesen styret af arkitekt Lars Serup er i gang.
Se status fra styregruppen for nærmere status i december 2018.

November 2018

LYS1 workshop 2 blev afholdt på Lyseng.

Oktober 2018

Aarhus Kommune og Fonden Lyseng Idrætscenter beslutter at bede arkitekt Lars Serup lede en visions- og konkretiseringsproces, der skal munde ud i et funktionsprogram med fokus på synergieffekter – både mht. lokaler og aktiviteter – mellem de mange forskellige brugere.

Programmet skal give grundlag for en opdateret oversigt over projektets funktioner og økonomi – og dermed være grundlag for en stillingtagen i foråret 2019 i Fonden og Aarhus Byråd om næste skridt.

Se oplæg til forløb med workshops for alle de fremtidige brugere.

29. maj 2017

Salling Fondene donerer 10. mill. kroner til LYS1. Beløbet er øremærket til idrætsfaciliteter.

Februar 2017

Styregruppen fra Lyseng formulerer en vision for et nyt Lyseng kultur- og idrætscenter, der nu har fået navnet LYS1. Visionen udgives i et trykt prospekt, der udsendes til interesserede. Se prospekt.

December 2016

Projektet får navnet LYS1 gennem en navne-konkurrence med næsten 500 forslag.

15. november 2016


Vi afholder “kick-off” møde for interesserede i Lyseng.

10. november 2016

Lokalavisen bringer en artikel om kampen for Lyseng planerne. Se artikel.

26. oktober 2016

Aarhus Stiftstidende bringer en artikel om Lyseng ideerne fra fonden og foreningerne. Desuden ideen om at flytte en børnehave til Lyseng. Se artikel.

juni 2016

Fællesrådet fremlægger et projektforslag “Lyseng Kilen – Fra bynært til borgernært naturområde“.

Her foreslås en nyindretning af det grønne område syd lige for Lyseng og over til Oddervej. Projektet er uafhængigt af LYS1 overvejelserne, men i forslaget indgår dele til undervisningsformål og kunne kombineres med aktiviteter i Lyseng området.

Se projektforslaget (pdf).

15. december 2015

I efteråret pågår en række drøftelser og undersøgelse af fremtidige muligheder for Højberg Bibliotek. Undersøgelsen peger på to muligheder.

I december nedsætter kommunen, fællesrådet og fonden en arbejdsgruppe til at tilvejebringe et “beslutningsgrundlag for en sammenlignelig belysning af de to alternativer” – at blive på Oddervej eller bygge i Lyseng på nærmere betingelser.

Se notat fra Kultur og Borgerservice.

15. april 2015

Kulturudvalget beslutter at opgive nybyggeriet på Oddervej og åbner for andre mulige placeringer.

Det er en sejr for borgerinddragelsen,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, der er glad for, at en enig forligskreds støttede hans forslag om at droppe den upopulære placering af et nyt bibliotek i Højbjerg.

Se pressemeddelelse.

Januar – marts 2015

Kommunen modtager 675 høringssvar, hvor den altovervejende del siger nej til “Højbjerg Plads” og mange peger i stedet på Lyseng.

Se artikel i Stiften 28. marts 2015.

2013 – 2014

Sidst i 2013 foreslog en privat bygherre Remien Ejendomme at bygge “Højbjerg Plads” ved Oddervej oven for det nuværende bibliotek, hvor han har ejendomme. Blandt andet ligger der en blomsterhandel på arealet. Remien ønskede at bygge et indkøbscenter med benzintank, boliger m.v. og også lokaler til et nyt bibliotek og borgerservice. Projektet udløser stor debat i området. Fællesrådet og mange lokale beboere protesterer.

Aktivitetsgruppen i Lyseng foreslår i stedet flytning af Højbjerg Bibliotek til Lyseng. Et forslag, der tidligere har været fremme i løs form. I august fremsættes et forslag kaldet “Helhedplan for Lyseng”. I den plan er det nye bibliotek anlagt ved Saralyst Allé – en placering, der senere forkastes. I planen indgår også nye idrætsfaciliteter.

Se artikel i Lokalavisen 4. november 2014.

Sagen behandles i Kulturudvalget i oktober hvor både Remien og aktivitetsgruppen fra Lyseng har foretræde. I december 2014 sendes “Højbjerg Plads” i offentlig høring og debatten fortsætter ind i 2015.

18. september 2010

Lyseng Idrætscenter indvies og aktiviteterne begynder samme dag med åbent hus. Se prospekt.

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.