Maj 2019

FORTSAT FREMDRIFT FOR LYS1 – KULTUR- OG IDRÆTSCENTRET

Vi må stadig holde for øje, at det kræver tålmodighed og engagement at få realiseret LYS1. Tålmodighed, fordi mange parter deltager med deres interesser og økonomi, og engagement, fordi vi tror på nytten af en indsats, hvor fællesskabet giver mere end egeninteressen.

Det nye byggeri vil rumme et nyt bibliotek med borgerservice, en daginstitution og nye idrætsfaciliteter (gymnastik, kampsport og fitness) og ikke mindst et samlingssted (krydsfelt) hvor der vil opstå dialog og samvær mellem alle områdets brugere. Hertil kommer, at LYS1 vil omfatte de eksisterende faciliteter på Lyseng.

Det sidste halve år har budt på en række aktiviteter, som har involveret de fremtidige brugere af LYS1. Arkitektfirmaet Transform har gennemført en ”visions- og konkretiseringsproces for LYS1”.

I perioden oktober 2018 til februar 2019 blev de kommende brugere af LYS1 inddraget i en proces. Målet for processen var at få udarbejdet en fælles vision for LYS1 – herunder:

  • at få kortlagt brugernes ønsker og krav til det nye fælles hus.
  • at få identificeret de udadvendte funktioner og sammenhænge i området.
  • at få afklaret grænseflader og sikre forankring til projektet.
  • at få fokus på samarbejdet og fællesmængden i det nye hus.

Processen bestod af en blanding af individuelle møder, fælles workshops og et stormøde. Vi oplevede et stort fremmøde og engagement ved de forskellige aktiviteter. Mange ideer og forslag til indhold, samspil og placering af aktiviteter I LYS1 samt fokus på og forslag til løsning af de trafikale udfordringer blev nævnt.

Transform har på det grundlag udarbejdet et foreløbigt udkast til en rapportering af processen. Det er grundlag for et efterfølgende mere konkret arbejde med det egentlige byggeprogram.

Ved opsamlingen af ideer og forslag har det været væsentligt at skelne mellem de forhold, der direkte vedrører det nye byggeri – bl.a. lokalebehov, synergimuligheder og byggeriets krav til udearealer og parkering, og de forhold, der skal indgå i en ny lokalplan for området – bl.a. placering af nye byggefelter, trafik- og parkeringsløsninger. De førstnævnte forhold skal finansieres via nybyggeriet, mens de sidstnævnte skal finansieres uden for projektets økonomi.

Transform satser på i juni at aflevere en endelig rapport til den fælles projektfølgegruppe (Kultur og Borgerservice, Børn og Unge samt Fonden Lyseng Idrætscenter og Fællesrådet). Vi satser på at kunne offentliggøre et uddrag af rapporten på LYS1 hjemmesiden snarest derefter.

Efter godkendelse, vil den endelige rapport – sammen med en ajourført vurdering af projektets økonomi – blive forelagt de to rådmænd (for Kultur og Borgerservice hhv. Børn og Unge) samt Fondens bestyrelse i august/september. Der skal her tages stilling til de næste skridt mod en realisering af byggeriet – b.la. udarbejdelse af et egentligt byggeprogram og principper for valg af arkitekt/entreprenør.

Vores tålmodighed og engagement er fortsat uforandret. Vi ser med optimisme frem til en realisering af LYS1 til gavn for alle generationer i lokalområdet. Vi er sikre på, at LYS1 kunne give MERE TIL ALLE – på et sted!

Med venlig hilsen LYS1-styregruppen ved
Lisbeth Gade Spanggaard, Metin Aydin, Leif Fisker Jensen, Morten Brødbæk Sørensen, Carl Nielsen

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.